Základná škola Slovenského národného povstania,

Ostredková 14, Bratislava-Ružinov, 821 02 Bratislava


Číslo RŠ: 001/019/2020

ROZHODNUTIE

Riaditeľ Základnej školy Slovenského národného povstania, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov, podľa § 5 ods. 9.písm.a) a c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 306/2009 o školských kluboch detí pre žiakov základných škôl na základe žiadosti rodiča

prijíma

na výchovnú činnosť v ŠKD na Základnej škole Slovenského národného povstania, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov, žiakov 1. - 4. ročníka podľa zoznamov žiakov zaradených do oddelení v ŠKD v šk. roku 2020/2021 a

určuje

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri Základnej škole Slovenského národného povstania, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 25/2020, v znení zákona č. 184/2014 Z. z. o životnom minime a Opatrenia MPSVaR SR č. 174/2020 s účinnosťou od 01. júla 2020 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 17,5% životného minima na jedno nezaopatrené dieťa.


Mesačný príspevok na žiaka je 17,20 EUR.

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný uhradiť vždy mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet –

IBAN: SK66 0200 0000 0016 4017 5057, vedený vo VÚB - Ružinov.


Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie riaditeľovi školy, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní od jeho oznámenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 ods. 1 a nasl. Zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


V Bratislave, dňa 06.07.2020

PaedDr. Erika Drgoňová

riaditeľka školy