Základná škola Slovenského národného povstania,
Ostredková 14, Bratislava-Ružinov, 821 02 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo RŠ: 001/019/2023

ROZHODNUTIE

Riaditeľ Základnej školy Slovenského národného povstania, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov, podľa § 5 ods. 6. písm.a) a c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 306/2009 o školských kluboch detí pre žiakov základných škôl na základe žiadosti rodiča

prijíma

na výchovnú činnosť v ŠKD na Základnej škole Slovenského národného povstania, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov, žiakov 1. - 4. ročníka podľa zoznamov žiakov zaradených do oddelení v ŠKD v šk. roku 2022/2023 a

určuje

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri Základnej škole Slovenského národného povstania, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 zo dňa 28. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 31/2021 zo dňa 28. septembra 2021, v znení zákona č. 184/2014 Z. z. o životnom minime a Opatrenia MPSVaR SR č. 227/2022 s účinnosťou od 01. júla 2022 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01. apríla 2023.

Mesačný príspevok na žiaka je 40,00 EUR.
Tento príspevok je zákonný zástupca povinný uhradiť vždy mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet – IBAN: SK66 0200 0000 0016 4017 5057, vedený vo VÚB - Ružinov.

V Bratislave, dňa 25.03.2023

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., v.r.   
riaditeľka školy