Základná škola Slovenského národného povstania,
Ostredková 14, Bratislava-Ružinov, 821 02 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo RŠ: 001/019/2021

ROZHODNUTIE

 

 

Riaditeľ Základnej školy Slovenského národného povstania, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov, podľa § 5 ods. 9.písm.a) a c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 306/2009 o školských kluboch detí pre žiakov základných škôl na základe žiadosti rodiča

 

prijíma

 

na výchovnú činnosť v ŠKD na Základnej škole Slovenského národného povstania, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov, žiakov 1. - 4. ročníka podľa zoznamov žiakov zaradených do oddelení v ŠKD v šk. roku 2022/2023  a

 

 

určuje

 

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri Základnej škole Slovenského národného povstania, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 31/2021, v znení zákona č. 184/2014 Z. z. o životnom minime a Opatrenia MPSVaR SR č. 227/2022 s účinnosťou od 01. júla 2022 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 19,00% životného minima na jedno nezaopatrené dieťa.

 

 

Mesačný príspevok na žiaka je 19,00 EUR.

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný uhradiť vždy mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci na  účet – IBAN: SK 66 0200 0000 00 1640175057, vedený vo VÚB - Ružinov.

 

 

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie riaditeľovi školy, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní od jeho oznámenia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 ods. 1 a nasl. Zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

  

V Bratislave, dňa 09.08.2022

 

 

 

 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

           riaditeľka školy