1. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
  2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).
  3. Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2021 alebo T5-2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
  4. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2021, T9-2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín T9-2021 bude 14. a 15.apríla 2021. 
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021


Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október –

30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné

22. december 2020

(utorok)

23. december 2020

– 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

(pondelok)

2. február 2021

(utorok)

jarné

Banskobystrický kraj,

Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

12. február 2021

(piatok)

15. február –

19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

19. február 2021

(piatok)

22. február –

26. február 2021

1. marec 2021

(pondelok)

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

26. február 2021

(piatok)

1. marec –

5. marec 2021

8. marec 2021

(pondelok)

veľkonočné

31. marec 2021

(streda)

1. apríl –

6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

Letné

30. jún 2021

(streda)

1. júl –

31. august 2021

2. september 2021

(štvrtok)


Klasifikačné porady

štvrťročná

09.11. 2020

polročná

25.01. 2021

trištvrteročná

22.03. 2021

koncoročná

21.06. 2021


Občianske združenie ZRPŠ pre rodičov žiakov 1.stupňa

triedny aktív

09.09. 2020 o 17,00 h online

triedny aktív

11.11. 2020 o 17,00 h

triedny aktív

13.01. 2021 o 17,00 h

triedny aktív

17.03. 2021 o 17,00 h

triedny aktív

16.06. 2021 o 17,00 h


Občianske združenie ZRPŠ a informačné popoludnia (IP) pre rodičov žiakov 2.stupňa


triedny aktív

09.09. 2020 o 18,00 h online

informačné popoludnie

18.11. 2020 od 15,00 h – 19,00 h

triedny aktív

20.01. 2021 o 17,00 h

triedny aktív

24.03. 2021 o 17,00 h

informačné popoludnie

09.06. 2021 od 15,00 h – 19,00 h


Rada rodičov OZ

17,00 h

september 2020 online

17,00 h

09.11. 2020

17,00 h

22.03. 2021


Rada školy

17,00 h

28.09. 2020

17,00 h

28.04. 2021

17,00 h

30.06. 2021


Zápis žiakov do I. ročníka           apríl 2021

Prijímacie skúšky na SŠ          podľa určenia MŠ SR

Prijímacie skúšky na osemročné G     10. 05. a 13.05. 2021

Termín jednodňových školských výletov    22. - 29. júna 2021(podľa aktuálnej situácie)

Termín škôl v prírode:               nebudeme realizovať


Vyučovací čas

Vstup žiakov do budovy na vyučovanie:  žiaci 1.stupňa   7:30 – 7:45  

                                                                 žiaci 2.stupňa   7:45 – 7:55

1.hodina

08:00 – 08:45

2.hodina

08:55 – 09:40

3.hodina

09:50 – 10:35

veľká prestávka

10:35 – 10:55

4.hodina

10:55 – 11:40

5.hodina

11:50 – 12:35

6.hodina

12:45 – 13:30

7.hodina

14:00 – 14:45

Vyučujúci sa riadia v plnom rozsahu podľa pracovného poriadku a plánu práce.


2. PLÁN ZASADANÍ PEDAGOGICKÝCH RÁD A PRACOVNÝCH PORÁD

 

Rada riaditeľa je zložená z vedúcich funkcionárov školy. Schádza sa spravidla raz týždenne. Členmi sú RŠ, ZRŠ, vedúca ŠKD a vedúca ekonomicko – personálneho oddelenia.

 Operatívna porada vedenia školy sa schádza podľa potreby. Okrem vedúcich zamestnancov sú na ňu podľa potreby prizvaní: výchovný poradca, vedúci MZ a PK, školský špeciálny pedagóg, administratívny zamestnanec, školník a ostatní pracovníci.

 Pracovné porady sa budú konať každý prvý pondelok v mesiaci, ale aj operatívne podľa potreby.

 Triedne schôdzky rodičov sa budú uskutočňovať podľa harmonogramu, prípadne v osobitných prípadoch podľa požiadaviek rodičov, resp. podľa potreby školy a triednych učiteľov. Ďalšou formou kontaktu môžu byť konzultácie, ktoré si triedny učiteľ dohodne s rodičmi na prvom triednom aktíve OZ ZRPŠ. Osobné stretnutia sa môžu uskutočňovať výlučne v hodinách mimo vyučovania.


Pedagogické rady a pracovné porady

Termín    Návrh programu      

                     

IX. 2020   1. Kontrola uznesení                                

      2. Návrh plánu práce na školský rok

      3. Školský vzdelávací program  

      4. Klasifikácia predmetov

      5. Výsledky opravných a komisionálnych skúšok

      6. Rôzne

      7. Uznesenia


X. 2020    1. Kontrola plnenia uznesení

      2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov

      3. Rôzne

      4. Uznesenia

 

XI. 2020  1. Kontrola plnenia uznesení

      2. Hodnotenie vých. – vyuč. výsledkov za 1. štvrťrok

       3. Priebežné hodnotenie výsledkov začlenených žiakov

       4. Rôzne

       5. Uznesenia


XII. 2020   1. Kontrola plnenia uznesení

       2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov

       3. Rôzne

       4. Uznesenia

 

I. 2021   1. Kontrola plnenia uznesení

       2. Klasifikácia a hodnotenie vých. – vyuč. výsledkov za I. polrok

       3. Správa výchovného poradcu – prihlášky žiakov na stredné školy

       4. Rôzne

       5. Uznesenia


II. 2021   1. Kontrola plnenia uznesení

       2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov

       3. Rôzne

       4. Uznesenia


III. 2021    1. Kontrola plnenia uznesení

       2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov

       3. Rôzne

       4. Uznesenia

 

IV. 2021         1. Kontrola uznesení                  

       2. Hodnotenie vých.-vzd. výsledkov za 3. štvrťrok

       3. Práca s talentovanými žiakmi, súťaže, olympiády

       4. Plnenie úloh v projektoch

       5. Rôzne

       6. Uznesenia


V. 2021   1. Kontrola plnenia uznesení

       2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov

       3. Rôzne

       4. Uznesenia

 

VI. 2021         1. Kontrola uznesení

       2. Vých. – vzdel. výsledky za 2. polrok

       3. Práca s mládežou v oblasti športu

       4. Rôzne

       5. Uznesenia

 

VII. 2021        1. Kontrola uznesení        

       2. Vyhodnotenie práce školy za školský rok

       3. Analýza práce a opatrenia pre nový školský rok

       4. Vyhodnocovacie správy koordinátorov

       5. Rôzne

       6. Uznesenia


Didaktické hry v prírode na I. stupni a účelové cvičenie pre II. stupeň


I. polrok    nácvik evakuácie školy – november 2020

II. polrok   21.06. 2021 (pondelok)

3. PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY, FUNKCIE


Riaditeľ školy

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

Zástupkyňa školy I. stupeň

Mgr. Alena Piešová

Zástupkyňa školy II. stupeň

Mgr. Miroslava Mičjanová

Vedúca ŠKD

Mgr. Zuzana Berešíková

Výchovný poradca

PaedDr. Jana Hlisnikovská


Triednictvo

I. stupeň

II. stupeň

I.A

Mgr. Haberlandová

V.A

Mgr. Machánová

I.B

PaedDr. Patlevičová

V.B

ThDr. Kužma, PhD.

I.C

PaedDr. Klimeková

V.C

Mgr. Lešťan

I.D

Mgr. Kválová

V.D

Mgr. Barcajová

II.A

PaedDr. Maťovčíková

V.E

Mgr. Kubulková

II.B

Mgr. Hájiková

VI.A

Mgr. Gajdošová

II.C

Mgr. Kotlárová

VI.B

Mgr. Ročkaiová

II.D

Mgr. Jesenská

VI.C

Mgr. Meňhert Kausitz

III.A

Mgr. Hašanová

VI.D

Mgr. Škorica

III.B

Mgr. Kumor

VII.A

Mgr. Fabišová

III.C

PaedDr. Hrnčárová

VII.B

Mgr. Gdovcová

III.D

Mgr. Hrdličková

VII.C

Mgr. Mitasová

IV.A

Mgr. Výbohová

VIII.A

Mgr. Prokopová

IV.B

Mgr. Streberová

VIII.B

Mgr. Hlatký

IV.C

PaedDr.Tománková, PhD.

VIII.C

Mgr. Fondatiová

IV.D

Mgr. Sedláková

IX.A

Mgr. Trnka

IV.E

Mgr. Simaničová

IX.B

Mgr. KlaučováIX.C

Mgr. Špánik, PhD.


Netriedni učitelia
Mgr. Birsteinová, Mgr. Demčáková, Mgr. Grilliová, PaedDr. Hlisnikovská, Mgr. Kováčiková, Mgr. Kubincová, Mgr.Kopecký , Mgr. Predajnianská, Mgr. Schejbalová, Mgr. Sobolič, Mgr. Sobôtková, Mgr. Wallin, Mgr. Truchlá, Mgr. Zorkócyová, Mgr. Zrubcová

Školský klub detí

Oddelenie

Trieda

Vychovávateľka

Miesto


I.A

Mgr. Zuzana Schoellerová

B 008


I.B

Mgr. Michaela Prepletaná

B 010


I.C

Mgr. Andrea Martinková

B 012


I.D

Dáša Obuchová

B 011


II.A

Mgr.Mária Szöllösy

A 101


II.B

Mgr.Katarína Gondová

A 102


II.C

Miroslava Beňová

B 009


II.D

Mgr. Katarína Šelembová

B 030


III.A

Mgr. Vanda Ďatková

A 201


III.B

PhDr. Denisa Dolná

A 202


III.C

Ing. Renáta Kolláriková

A 203


III.D

Mária Pališčáková

A 108


IV.A

Ing. Viera Horváthová

A 104


IV.B

Mgr. Jaroslav Perniš

A 105


IV.C

Eva Belaiová

A 204


IV.D

Jana Vöröšová

B 005


IV.E

PaedDr. Viera Křečková  

A 103