1. Organizácia školského roka 2022/2023

 

1.     Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

2.     Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023  a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

3.     Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ ( T5-2022) sa uskutoční 17. mája 2023 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

4.     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9-2022) sa uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín T9-2021 bude 4. apríla 2023.

5.     Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 6.9.2022 do 28.10.2022 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2022. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.  Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2023 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

6.     Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto:

a. Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá Prvý termín • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023. • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 4. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023. Druhý termín • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023. • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023. • Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.). Určuje sa termín 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023. • Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

b. Stredné športové školy Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach: Prvá fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 21. marec až 14. apríl 2023 pre všetky druhy športov. Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti sa určuje na 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023 (1. termín) alebo 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023 (2. termín).

7.     Predmetové súťaže

Ministerstvo školstva na základe § 14 ods. 6 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) je vyhlasovateľom alebo spoluvyhlasovateľom súťaží pre deti materských škôl, žiakov základných a stredných škôl a základných umeleckých škôl. Súťaže sa riadia štatútom alebo organizačným poriadkami v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach.

 Informácie o zdrojoch poznania a dát:  

https://www.minedu.sk/prehlad-celostatnych-kol-sutazi-deti-a-ziakov-skol-financne-podporovanych-mini...

• Zoznam súťaží s finančnou podporou

• Organizačné poriadky súťaží

• Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

• Poznaj slovenskú reč

• Pekná maďarská reč

• Predmetové olympiády – všetky dôležité informácie k nim a termínovník Informačná skladačka Zapoj sa do predmetových olympiád a postupových súťaží!

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2022

(štvrtok)

28. október –

31.október 2022

2. november 2022

(streda)

vianočné

22. december 2022

(štvrtok)

23. december 2022

– 7. január 2023

9. január 2023

(pondelok)

jarné

Košický kraj, Prešovský kraj

3. marec 2023

(piatok)

6. marec –

10. marec 2023

13. marec 2023

(pondelok)

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

17. február 2023

(piatok)

20. február –

24. február 2023

27.február 2023

(pondelok)

Banskobystrický kraj,

Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

24. február 2022

(piatok)

27. február –

3. marec 2023

6. marec 2023

(pondelok)

veľkonočné

5. apríl 2023

(streda)

6. apríl –

11. apríl 2023

12. apríl 2023

(streda)

letné

30. jún 2023

(piatok)

1. júl – 31. august 2023

4. september 2023

(pondelok)

 

 

 

 

 

Klasifikačné porady 

 

štvrťročná

07.11. 2022

polročná

23.01. 2023

trištvrteročná

20.03. 2023

koncoročná

22.06. 2023 (štvrtok)

           

Občianske združenie ZRPŠ a informačné popoludnia pre rodičov žiakov 1.stupňa

 

triedny aktív

12.09. 2022 o 17,00 h (pondelok)

triedny aktív

09.11. 2022 o 17,00 h (streda)

triedny aktív

11.01. 2023 o 17,00 h (streda)

triedny aktív

22.03. 2023 o 17,00 h (streda)

informačné popoludnie

24.05. 2023 od 15,00 h do  18,00 h (streda)

 

Občianske združenie ZRPŠ a informačné popoludnia (IP) pre rodičov žiakov 2.stupňa

 

triedny aktív

13.09. 2022 o 17,00 h (utorok)

triedny aktív

10.11. 2022 o 17,00 h (štvrtok)

triedny aktív

12.01. 2023 o 17,00 h (štvrtok)

triedny aktív

23.03. 2023 o 17,00 h (štvrtok)

informačné popoludnie

25.05. 2023 od 15,00 h – 19,00 h (štvrtok)

 

Rada rodičov OZ

17,00 h

19. 9. 2022

17,00 h

07.11. 2022

17,00 h

20.03. 2023

 

 

 

Rada školy

 

17,00 h

26.09. 2022

17,00 h

24.04. 2023

17,00 h

29.06. 2023

           

 

 

 

Zápis žiakov do I. ročníka                                       14. – 15. apríl 2023

 

Prijímacie skúšky na SŠ                                           1. termín : 4.5. -5.5. 2023

                                                                          2. termín : 9.5. – 10.5. 2023

 

Prijímacie skúšky                                                 Talentové:

                                                                            1. termín: 28.4. – 3.5. 2023

                                                                            2. termín: 11.5. – 15.5. 2023

 

 

 

Termín jednodňových koncoročných výletov:     od 26.6. do 29.6.2023                  

 

Termín škôl v prírode:                                           september, október 2022 alebo máj 2023

 

 

 

 

 

 

Vyučovací čas

 

Vstup žiakov do budovy na vyučovanie: žiaci 1.stupňa           7:30 – 7:45

                                                               žiaci 2.stupňa          7:45 – 7:55

 

1.hodina

08:00 – 08:45

2.hodina

08:55 – 09:40

3.hodina

09:50 – 10:35

veľká prestávka

10:35 – 10:55

4.hodina

10:55 – 11:40

5.hodina

11:50 – 12:35

6.hodina

12:45 – 13:30

7.hodina

14:00 – 14:45

 

Vyučujúci sa riadia v plnom rozsahu podľa pracovného poriadku a plánu práce.

 

 

 

 

 

2. Plán zasadaní pedagogických rád a pracovných porád

 

Rada riaditeľa je zložená z vedúcich funkcionárov školy. Schádza sa spravidla raz týždenne. Členmi sú RŠ, ZRŠ pre 1.stupeň, ZRŠ pre II.stupeň,  ZRŠ pre ŠKD a vedúca ekonomicko – personálneho oddelenia.

 

Operatívna porada vedenia školy sa schádza podľa potreby. Okrem vedúcich zamestnancov sú na ňu podľa potreby prizvaní: výchovný poradca, vedúci MZ a PK, školský špeciálny pedagóg, administratívny zamestnanec, školník a ostatní pracovníci.

 

Pracovné porady sa budú konať každý prvý pondelok v mesiaci,  ale aj operatívne podľa potreby.

Triedne schôdzky rodičov sa budú uskutočňovať podľa harmonogramu, prípadne v osobitných prípadoch podľa požiadaviek rodičov, resp. podľa potreby školy a triednych učiteľov. Ďalšou formou kontaktu môžu byť konzultácie, ktoré si triedny učiteľ dohodne s rodičmi na prvom triednom aktíve OZ ZRPŠ. Osobné stretnutia sa môžu uskutočňovať výlučne v hodinách mimo vyučovania.        

 

 

Pedagogické rady a pracovné porady

 

Termín                       Návrh programu     

                                         

IX. 2022                    1. Kontrola uznesení                                            

2. Návrh plánu práce na školský rok

3. Školský vzdelávací program

4. Klasifikácia predmetov

5. Výsledky opravných a komisionálnych skúšok

6. Rôzne

7. Uznesenia

 

X. 2022                      1. Kontrola plnenia uznesení

2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov

3. Rôzne

4. Uznesenia

 

 

XI. 2022                    1. Kontrola plnenia uznesení

2. Hodnotenie vých. – vyuč. výsledkov za 1. štvrťrok

3. Priebežné hodnotenie výsledkov začlenených žiakov

4. Rôzne

5. Uznesenia

 

XII. 2022                    1. Kontrola plnenia uznesení

2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov

3. Rôzne

4. Uznesenia

 

 

I. 2023                      1. Kontrola plnenia uznesení

2. Klasifikácia a hodnotenie vých. – vyuč. výsledkov za I. polrok

3. Správa výchovného poradcu – prihlášky žiakov na stredné školy

4. Rôzne

5. Uznesenia

 

II. 2023                      1. Kontrola plnenia uznesení

2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov

3. Rôzne

4. Uznesenia

 

III. 2023                    1. Kontrola plnenia uznesení

2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov

3. Rôzne

4. Uznesenia

 

 

IV. 2023                  1. Kontrola uznesení                                

2. Hodnotenie vých.-vzd. výsledkov za 3. štvrťrok

3. Práca s talentovanými žiakmi, súťaže, olympiády

4. Plnenie úloh v projektoch

5. Rôzne

6. Uznesenia

 

V. 2023                      1. Kontrola plnenia uznesení

2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov

3. Rôzne

4. Uznesenia

 

 

 

VI. 2023                  1. Kontrola uznesení

2. Vých. – vzdel. výsledky za 2. polrok

3. Práca s mládežou v oblasti športu

4. Rôzne

5. Uznesenia

 

VII. 2023                1. Kontrola uznesení          

2. Vyhodnotenie práce školy za školský rok

3. Analýza práce a opatrenia pre nový školský rok

4. Vyhodnocovacie správy koordinátorov

5. Rôzne

6. Uznesenia

 

 

 

Didaktické hry v prírode na I. stupni a účelové cvičenie pre II. stupeň                                                  

 

I. polrok               nácvik evakuácie školy – september 2022

 

II. polrok               23.06. 2023 (piatok)

 

V prípade akejkoľvek mimoriadnej situácie sa zamestnanci školy riadia pokynmi zo školského rozhlasu, ostávajú v triede so žiakmi a majú pri sebe mobil.      

 

 

 

3. Personálne obsadenie školy, funkcie

 

Riaditeľ školy

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

Zástupkyňa školy I. stupeň

Mgr. Alena Piešová

Zástupkyňa školy II. stupeň

Mgr. Miroslava Mičjanová

Zástupkyňa školy pre ŠKD

Mgr. Zuzana Berešíková

Výchovný poradca

PaedDr. Jana Hlisnikovská

 

 

Triednictvo

 

I. stupeň

II. stupeň

I.A

Mgr. Kumor

V.A

Mgr. Hašanová

I.B

Mgr. Nogová

V.B

Mgr. Prokopová

I.C

PaedDr. Hrnčárová

V.C

Mgr. Janíková

I.D

Mgr. Hrdličková

V.D

Mgr. Šufliarská

II.A

Mgr. Sedláková

VI.A

Mgr. Kováčiková

II.B

Mgr. Streberová

VI.B

Mgr. Kopecký

II.C

Mgr. Simaničová

VI.C

Mgr. Klaučová

II.D

PaedDr.Tománková, PhD.

VI.D

Mgr. Demčáková

III.A

Mgr. Haberlandová

VI.E

Mgr. Schejbalová

III.B

PaedDr. Patlevičová

VII.A

Mgr. Machánová

III.C

PaedDr. Klimeková

VII.B

ThDr. Kužma, PhD.

III.D

Mgr. Osaďanová

VII.C

Mgr. Lešťan

IV.A

PaedDr. Hlatká

VII.D

Mgr. Barcajová

IV.B

Mgr. Hájiková

VII.E

Mgr. Kubulková

IV.C

Mgr. Kotlárová

VIII.A

Mgr. Gajdošová

IV.D

Mgr. Jesenská

VIII.B

Mgr. Ročkaiová

 

 

VIII.C

Mgr. Meňhert Kausitz

 

 

VIII.D

Mgr. Fondatiová

 

 

IX.A

Mgr. Zorkócyová

 

 

IX.B

Mgr. Gdovcová

 

 

IX.C

Mgr. Mitasová

 

 

 

 


                                                                                 

Netriedni učitelia

 

Mgr. Berešíková, ml., Mgr. Birnsteinová, Mgr. Grilliová, Mgr. Hlatký, PaedDr. Hlisnikovská, Mgr. Musilová, Mgr. Kubincová, Mgr.Kolníková, Mgr. Lašová, Mgr. Liba, Mgr. Lukan, Mgr. Rudzanová, Mgr. Ruman, Mgr. Slováková, Mgr. Sobôtková, Mgr. Truchlá, Mgr. Wallin.

 

Školský klub detí

 

Oddelenie

Trieda

Vychovávateľka

Miesto

I.A

Mgr.Katarína Gondová

B 011

I.B

Mgr. Michaela Prepletaná

B 010

I.C

PhDr. Denisa Dolná

B 008

I.D

Soňa Pavlovičová

B 012

II.A

Ing. Viera Horváthová

A 207

II.B

Eva Belaiová

A 203

II.C

Miroslava Beňová

B 009

II.D

Mária Pališčáková

B 005

III.A

Mgr. Zuzana Schoellerová

A 103

III.B

Mgr. Lenka Mikasová

A 104

III.C

Mgr. Andrea Martinková

A 201

III.D

Dáša Obuchová

A 108

IV.A

Mgr. Halyna Lukan

A 101

IV.B

Mgr. Jaroslav Perniš

A 102

IV.C

Ing. Renáta Kolláriková

A 204

IV.D

Mgr. Viliam Šuška

A 105

 

 

 

 

 

Prevádzkoví zamestnanci

 

Nataša Káčerová

vedúca sekretariátu riaditeľky školy

Viera Kohýlová

personalistka

Anna Jajcayová

ekonómka

Štefan Vöröš

školník

Štefan Vöröš

kurič

Ivan Tomaníček

záhradník

Michal Tubler

vrátnik B pavilón

Pavol Tubler

vrátnik A pavilón

Ivan Volejníček

vrátnik A pavilón

Katarína Rakovanová

upratovačka

Eva Sovová

upratovačka

upratovačka

Olina Ujváryová

upratovačka

Anna Oceľová

upratovačka

Jana Pútiková

upratovačka

 

 

 

 Funkcie v škole

 

spolupráca s MŠ

Mgr. Streberová

školský psychológ

Mgr. Adamčíková, Mgr. Zvolenská

špeciálny pedagóg

Mgr. Šalingová

predseda ZO OZPŠaV

Mgr. Hlatký

asistent učiteľa

Mgr. Berešíková,

výchovný poradca

PaedDr. Hlisnikovská

Žiacky parlament

Mgr. Rudzanová

koordinátor drogovej prevencie

Mgr. Lašová

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr. Zorkócyová

koordinátor výchovy k ľudským právam

PaedDr. Hlisnikovská

koordinátor VkMR

Mgr. Demčáková

uvádzajúci pdg. zamestnanec

Mgr.Mičjanová

Inkluzívny tím

Bc. Hodálová, Mgr. Chmúrová, Ing.Jánošová, Mgr. Kacsíková, Mgr. Pribulová,

 

         

            Dočasný poradný orgán RŠ

 

Inventarizačná,

likvidačná a vyraďovacia komisia

Predseda: Mgr. Piešová

Členovia: A.Jajcayová,N.Káčerová,Š.Vöröš

 

 

Stále poradné orgány RŠ

 

Výchovná komisia

PaedDr. Drgoňová,PhD., Mgr. Mičjanová, Mgr. Piešová, Mgr. Berešíková, PaedDr. Hlisnikovská, Mgr. Adamčíková

 

 

 

 

 

 

 

4. Metodické orgány

           

Vedúci MZ a PK

 

PK SJL

Mgr. Meňhert Kausitz

PK cudzích jazykov

Mgr. Machánová

MZ I. stupeň

Mgr. Simaničová

PK prírodovedných predmetov

Mgr. Grilliová

PK výchovných predmetov

Mgr. Hlatký

PK spoločensko – vedných predmetov

PaedDr. Hlisnikovská

PK matematiky

Mgr. Fondatiová

MZ ŠKD

Miroslava Beňová

                   

PK SJL = SJL

PK cudzích jazykov = ANJ, NEJ, RUJ

MZ I. stupeň

PK prírodovedných predmetov = BIO, CHE, FYZ

PK výchovných predmetov = TSV, HUV, VYV, TECH, ETV, NBV

PK spoločensko – vedných predmetov = DEJ, GEO, OBN, FIG

PK matematiky = MAT, INF

MZ ŠKD

 

Správcovia kabinetných zbierok a kabinetov

 

I. stupeň č.107

Mgr. Hájiková

I. stupeň č.205

Mgr. Sedláková

ŠKD č.007

Mgr. Pališčáková

Anglický jazyk

Mgr. Machánová

Nemecký jazyk

Mgr. Demčáková

Slovenský jazyk

Mgr. Kubulková

Geografia, Dejepis

Mgr. Gdovcová

Fyzika

Mgr. Fondatiová

Matematika

Mgr. Kolníková

Chémia

Mgr. Grilliová

Biológia

Mgr. Lašová

Etická výchova

PaedDr. Hlisnikovská

Hudobná výchova

Mgr. Rudzanová

Výtvarná výchova

Mgr. Hlatký

Telesná a športová výchova

Mgr. Ruman

Učebnice I.stupeň

Mgr. Jesenská

Učebnice II.stupeň

Mgr. Birnsteinová

Pozemky a dielňa

p.Vöröš

ŠKD

p. Obuchová

                   

 

 

 

 

 

 

 

Správcovia odborných učební

                     

Chémia

Mgr. Grilliová

Biológia

Mgr. Lašová

Telocvičňa veľká

Mgr. Birnsteinová

Baletná sála

Mgr. Kumor

Tanečná sála

Mgr. Schejbalová

CJ – jazykové laboratórium

Mgr. Machánová

PC 1

Mgr. Kopecký

PC 2

Mgr. Lešťan

Správca počítačovej siete

externá firma

Školská knižnica a kabinet 1.ročník

PaedDr. Klimeková

Cvičná kuchynka

Mgr. Šalingová

Školské ihrisko

Mgr. Ruman

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ostatné rozdelenie úloh

 

Webová stránka

Externá firma

Prax študentov PdF

Mgr. Mičjanová

Kronika školy

Mgr. Kubulková

Poistenie žiakov a evidencia úrazov

Mgr. Piešová

Poplatky ŠKD

M. Pališčáková

Úprava zborovne

Mgr. Šalingová

Zápisnice z porád a ich overovanie

Mgr. Šalingová, Mgr. Kubincová, Mgr. Prepletaná

Výchovné koncerty

Mgr. Rudzanová

Škola priateľská deťom

Mgr. Zorkócyová

Projekt Olománia a zbery druhotných surovín

PaedDr. Klimeková

Učebnice CJ a  PZ

Mgr. Machánová

Školský časopis Jazierko

 Mgr. Ročkaiová

Školský cudzojazyčný časopis Teens

Mgr. Kubincová

 

 

 

 

 Kontrola a dopĺňanie lekárničiek

 

ŠKD

Ing. Horváthová

prízemie

p. Káčerová

I.poschodie

PaedDr. Hlatká

II.poschodie

Mgr. Hašanová

III.poschodie

Mgr. Meňhert Kausitz

 

 

 Nástenky, výzdoba, kvety, vitríny

 

prízemie

 PaedDr. Hlisnikovská

I.poschodie / krátka chodba

Mgr.Haberlandová

/ Mgr. Klaučová

II.poschodie / krátka chodba

 Mgr. Kotlárová

/ Mgr. Grilliová

III.poschodie / krátka chodba

 Mgr. Kužma

/ Mgr. Barcajová

vchod a chodba pre zamestnancov

Mgr.Truchlá

vchod do ŠKD (okolie pitnej fontánky)

Mgr. Schoellerová

Zvončeky a infotabuľa o ŠKD na oboch vchodoch

Eva Belaiová

tabuľa cti

PaedDr. Hlisnikovská

vitrína hlavný vchod

Mgr. Schejbalová

infonástenka pri hlavnom vchode

Mgr. Mičjanová

nástenka ŽP

Mgr. Rudzanová

nástenka výchovného poradcu

PaedDr. Hlisnikovská

 

Uvádzajúci pedagogickí zamestnanci – adaptačné vzdelávanie

 

Mgr. Mičjanová

Mgr. Ruman, Mgr. Berešíková,ml.

 

            Metodickí usmerňovatelia

 

Mgr. Kopecký

Mgr. Liba

Mgr. Demčáková

Mgr. Berešíková ml.

Mgr. Klaučová

Mgr. Musilová

pani Belaiová

Mgr. Toporcerová

PhDr. Dolná

Pavlovičová

PaedDr. Hrnčárová

Mgr. Nogová

 

 

 

 

5. Zloženie Rady školy a Rady rodičov

 

Rada školy

 

Termín ustanovenia rady školy                     05. 10. 2020

 

Funkcia

Meno a priezvisko

 Zvolený / delegovaný za

Predseda rady školy

PaedDr. Jana Hlisnikovská

pedagogických zam.

Podpredseda rady školy

JUDr. Peter Weis

rodičov

Členovia

 

 

 

 

 

 

 

 

Beňová Miroslava

pedagogických zam.

Štefan Vöröš

nepedagogických zam.

Ing. Rastislav Bercík

rodičov

Ing. Kružliaková Adriana

rodičov

Mgr.Matúš Grznár

rodičov

Mgr.Maroš Mačuha,PhD.

zriaďovateľa

Ing.Martin Patoprstý

zriaďovateľa

Ing. Vladimír Sirotka, PhD.

zriaďovateľa

Mgr. Et.Mgr. Marek Machata

zriaďovateľa