1. Organizácia školského roka 2021/2022  1.     Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

2.     Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

3.     Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ ( T5-2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

4.     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9-2022) sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín T9-2021 bude 21. a 22. apríla 2022.

5.     Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2021 do 29.10.2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.  Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

6.     Predmetové súťaže, umelecké súťaže, súťaže v odborných teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach, súťaže pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, súťaže pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín a športové súťaže sa riadia smernicou č. 23/2017 o súťažiach, ktorá bola vydaná v súlade s ustanovením § 14 ods. 6 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a § 5 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. Jednotlivé súťaže sa zároveň riadia ich organizačnými poriadkami a metodicko-organizačnými pokynmi. Informácie o zdrojoch poznania a dát

a.       Aktuálny prehľad celoštátnych kôl súťaží (okrem športových súťaží) finančne podporovaných   MŠVVaŠ  SR       je         zverejnený     na       https://www.minedu.sk/prehladcelostatnych-kol-sutazi-deti-a-ziakov-skol-financne-podporovanych-ministerstvomskolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/

b.       Termínovník a prihlášky na súťažné kolá predmetových olympiád: www.olympiady.sk

c.       Organizačné poriadky súťaží detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl sú zverejnené na https://www.minedu.sk/organizacneporiadky-sutazi-deti-materskych-skol-ziakov-zakladnych-skol-zakladnych-umeleckychskol-a-strednych-skol/

d.       Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na www.skolskysport.sk v časti Aktuality, kde sa nachádzajú aj informácie o práci s portálom, vrátane prihlasovania škôl. Platné pravidlá a propozície sú zverejnené v menu danej súťaže. Priority/odporúčania

a.       Začínajúcim učiteľom sa odporúča využiť konzultácie a poradenstvo, ktoré v oblasti súťaží poskytuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

b.       Odporúčame riaditeľom škôl vzhľadom k GDPR zaradiť do informovaného súhlasu rodiča aj súhlas s poskytnutím osobných údajov žiaka tretím stranám (organizátorom súťaží) v súvislosti s účasťou žiaka na školských športových súťažiach vrátane projektov Slovenského olympijského a športového výboru – Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), program vzdelávania o olympijských hodnotách (OVEP) a Olympijský deň. Metodické a podporné materiály

Informačnú skladačku Zapoj sa do predmetových olympiád a postupových súťaží! nájdete na https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/v%C5%A1eobecn%C3%A9/publik%C 3%A1cie/olympiady_web.pdf.  

 Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2021 (streda) 28. október –

29. október 2021
2. november 2021 (utorok)
vianočné 22. december 2021 (streda) 23. december 2021

– 7. január 2022
10. január 2022 (pondelok)
polročné 3. február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok) 7. február 2022 (pondelok)
jarné Košický kraj, Prešovský kraj 18. február 2022 (piatok) 21. február –

25. február 2022
28. február 2022 (pondelok)
Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj

Trnavský kraj
25. február 2022 (piatok) 28. február –

4. marec 2022
7. marec 2022 (pondelok)
Banskobystrický kraj,

Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj
4. marec 2022 (piatok) 7. marec –

11. marec 2022
14. marec 2022 (pondelok)
veľkonočné 13. apríl 2022 (streda) 14. apríl –

19. apríl 2022
20. apríl 2022 (streda)
letné 30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl –

2. september 2022
5. september 2022 (pondelok)
          Klasifikačné porady   
štvrťročná 08.11. 2021
polročná 24.01. 2022
trištvrteročná 21.03. 2022
koncoročná 23.06. 2022
            Občianske združenie ZRPŠ pre rodičov žiakov 1.stupňa  
triedny aktív 08.09. 2021 o 17,00 h
triedny aktív 10.11. 2021 o 17,00 h
triedny aktív 12.01. 2022 o 17,00 h
triedny aktív 16.03. 2022 o 17,00 h
triedny aktív 09.06. 2022 o 17,00 h
  Občianske združenie ZRPŠ a informačné popoludnia (IP) pre rodičov žiakov 2.stupňa  
triedny aktív 09.09. 2021 o 17,00 h
informačné popoludnie 11.11. 2021 od 15,00 h – 19,00 h
triedny aktív 13.01. 2022 o 17,00 h
triedny aktív 17.03. 2022 o 17,00 h
informačné popoludnie 08.06. 2022 od 15,00 h – 19,00 h
  Rada školy  
17,00 h 27.09. 2021
17,00 h 25.04. 2022
17,00 h 30.06. 2022
           Zápis žiakov do I. ročníka                                       apríl 2022  
   
Prijímacie skúšky na SŠ                                          podľa určenia MŠ SR
   Prijímacie skúšky na osemročné G                       Talentové: 15.3 - 30.4. 2022
                                                                               1. kolo, 1. termín: 9.5.2022
                                                                               1. kolo, 2. termín: 12.5.2022


       Termín jednodňových školských výletov            nebudeme realizovať
    Termín škôl v prírode:                                           nebudeme realizovať

         
Vyučovací čas

  Vstup žiakov do budovy na vyučovanie: žiaci 1.stupňa           7:30 – 7:45
                                                                  žiaci 2.stupňa           7:45 – 7:55  
1.hodina 08:00 – 08:45
2.hodina 08:55 – 09:40
3.hodina 09:50 – 10:35
veľká prestávka 10:35 – 10:55
4.hodina 10:55 – 11:40
5.hodina 11:50 – 12:35
6.hodina 12:45 – 13:30
7.hodina 14:00 – 14:45

 
Vyučujúci sa riadia v plnom rozsahu podľa pracovného poriadku a plánu práce.    


2. Plán zasadaní pedagogických rád a pracovných porád

Rada riaditeľa je zložená z vedúcich funkcionárov školy. Schádza sa spravidla raz týždenne. Členmi sú RŠ, ZRŠ pre 1.stupeň, ZRŠ pre II.stupeň,  ZRŠ pre ŠKD a vedúca ekonomicko – personálneho oddelenia.  

Operatívna porada vedenia školy sa schádza podľa potreby. Okrem vedúcich zamestnancov sú na ňu podľa potreby prizvaní: výchovný poradca, vedúci MZ a PK, školský špeciálny pedagóg, administratívny zamestnanec, školník a ostatní pracovníci.  

Pracovné porady sa budú konať každý prvý pondelok v mesiaci,  ale aj operatívne podľa potreby.

Triedne schôdzky rodičov sa budú uskutočňovať podľa harmonogramu, prípadne v osobitných prípadoch podľa požiadaviek rodičov, resp. podľa potreby školy a triednych učiteľov. Ďalšou formou kontaktu môžu byť konzultácie, ktoré si triedny učiteľ dohodne s rodičmi na prvom triednom aktíve OZ ZRPŠ. Osobné stretnutia sa môžu uskutočňovať výlučne v hodinách mimo vyučovania.            


Pedagogické rady a pracovné porady  

  Termín                       Návrh programu                                       
        IX. 2021                   1. Kontrola uznesení    
            2. Návrh plánu práce na školský rok
            3. Školský vzdelávací program
            4. Klasifikácia predmetov
            5. Výsledky opravných a komisionálnych skúšok
            6. Rôzne
            7. Uznesenia  

  X. 2021                     1. Kontrola plnenia uznesení
            2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov
            3. Rôzne
            4. Uznesenia    

  XI. 2021                       1. Kontrola plnenia uznesení
            2. Hodnotenie vých. – vyuč. výsledkov za 1. štvrťrok
            3. Priebežné hodnotenie výsledkov začlenených žiakov
            4. Rôzne
            5. Uznesenia  

  XII. 2021                      1. Kontrola plnenia uznesení
            2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov
            3. Rôzne
            4. Uznesenia

     I. 2022                      1. Kontrola plnenia uznesení
            2. Klasifikácia a hodnotenie vých. – vyuč. výsledkov za I. polrok
            3. Správa výchovného poradcu – prihlášky žiakov na stredné školy
            4. Rôzne
            5. Uznesenia  

  II. 2022                     
            1. Kontrola plnenia uznesení
            2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov
            3. Rôzne
            4. Uznesenia  

  III. 2022                    1. Kontrola plnenia uznesení
            2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov
            3. Rôzne
            4. Uznesenia    

  IV. 2022                  1. Kontrola uznesení 
            2. Hodnotenie vých.-vzd. výsledkov za 3. štvrťrok
            3. Práca s talentovanými žiakmi, súťaže, olympiády
            4. Plnenie úloh v projektoch
            5. Rôzne
            6. Uznesenia  

  V. 2022                    1. Kontrola plnenia uznesení
           2. Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov
           3. Rôzne
           4. Uznesenia  

  VI. 2022                   1. Kontrola uznesení
           2. Vých. – vzdel. výsledky za 2. polrok
           3. Práca s mládežou v oblasti športu
           4. Rôzne
           5. Uznesenia  

  VII. 2022               1. Kontrola uznesení 
           2. Vyhodnotenie práce školy za školský rok
           3. Analýza práce a opatrenia pre nový školský rok
           4. Vyhodnocovacie správy koordinátorov
           5. Rôzne
           6. Uznesenia      


Didaktické hry v prírode na I. stupni a účelové cvičenie pre II. stupeň            
 

I. polrok               nácvik evakuácie školy – september 2021  

II. polrok               24.06. 2022 (piatok)      


3. Personálne obsadenie školy, funkcie
Riaditeľ školy PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.
Zástupkyňa školy I. stupeň Mgr. Alena Piešová
Zástupkyňa školy II. stupeň Mgr. Miroslava Mičjanová
Zástupkyňa školy pre ŠKD Mgr. Zuzana Berešíková
Výchovný poradca PaedDr. Jana Hlisnikovská
    Triednictvo  
I. stupeň II. stupeň
I.A Mgr. Sedláková V.A Mgr.Kováčiková
I.B Mgr. Streberová V.B Mgr. Kopecký
I.C Mgr. Simaničová V.C Mgr. Klaučová
I.D PaedDr.Tománková, PhD. V.D Mgr. Demčáková
II.A Mgr. Haberlandová V.E Mgr. Schejbalová
II.B PaedDr. Patlevičová VI.A Mgr. Machánová
II.C PaedDr. Klimeková VI.B ThDr. Kužma, PhD.
II.D Mgr. Kválová VI.C Mgr. Lešťan
III.A PaedDr. Maťovčíková VI.D Mgr. Barcajová
III.B Mgr. Hájiková VI.E Mgr. Kubulková
III.C Mgr. Kotlárová VII.A Mgr. Gajdošová
III.D Mgr. Jesenská VII.B Mgr. Ročkaiová
IV.A Mgr. Hašanová VII.C Mgr. Meňhert Kausitz
IV.B Mgr. Kumor VII.D Mgr. Fondatiová
IV.C PaedDr. Hrnčárová VIII.A Mgr. Fabišová
IV.D Mgr. Hrdličková VIII.B Mgr. Gdovcová
    VIII.C Mgr. Mitasová
    IX.A Mgr. Prokopová
    IX.B Mgr. Hlatký
                                                                                 
Netriedni učitelia  


Mgr. Birnsteinová, Mgr. Bulíková, Mgr. Grilliová, PaedDr. Hlisnikovská, Mgr. Janíková, Mgr. Kubincová, Mgr.Kolníková, Mgr. Lašová, Mgr. Lukan, Mgr. Rudzanová, Mgr. Sabol, Mgr. Slováková, Mgr. Sobôtková, Mgr. Truchlá, Mgr. Wallin.  

Školský klub detí  
Oddelenie Trieda Vychovávateľka Miesto
I.A Ing. Viera Horváthová B 008
I.B Eva Belaiová B 010
I.C Miroslava Beňová B 012
I.D Mgr. Hnidková B 011
II.A Mgr. Zuzana Schoellerová A 101
II.B Mgr. Michaela Prepletaná A 102
II.C Mgr. Andrea Martinková B 009
II.D Dáša Obuchová B 030
III.A Mgr. Zuzana Lamperová A 201
III.B Mgr.Katarína Gondová A 202
III.C Rajtáková Paulína A 203
III.D Mgr. Jaroslav Perniš A 108
IV.A Jana Varju Padová A 104
IV.B PhDr. Denisa Dolná A 105
IV.C Ing. Renáta Kolláriková A 204
IV.D Mária Pališčáková  
   
Prevádzkoví zamestnanci  
Nataša Káčerová vedúca sekretariátu riaditeľky školy
Viera Kohýlová personalistka
Anna Jajcayová ekonómka
Štefan Vöröš školník
Ivan Tomaníček záhradník
Pavol Tubler vrátnik B pavilón
Ivan Volejníček vrátnik A pavilón
Katarína Rakovanová upratovačka
Eva Sovová upratovačka
Silvia Gratzerová upratovačka
Olina Ujváryová upratovačka
Anna Oceľová upratovačka
Jana Pútiková upratovačka
       Funkcie v škole  
spolupráca s MŠ Mgr. Hašanová
školský psychológ Mgr. Adamčíková
špeciálny pedagóg Mgr. Šalingová
predseda ZO OZPŠaV Mgr. Hlatký
asistent učiteľa Mgr. Berešíková
výchovný poradca PaedDr. Hlisnikovská
Žiacky parlament Mgr. Janíková
koordinátor drogovej prevencie Mgr. Birnsteinová
koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Lašová
koordinátor výchovy k ľudským právam PaedDr. Hlisnikovská
koordinátor VkMR Mgr. Demčáková
uvádzajúci pdg. zamestnanec Mgr.Mičjanová
                       
Dočasný poradný orgán RŠ
Inventarizačná,

likvidačná a vyraďovacia komisia
Predseda: Mgr. Piešová Členovia: A.Jajcayová,N.Káčerová,Š.Vöröš
   
Stále poradné orgány RŠ
Výchovná komisia PaedDr. Drgoňová,PhD., Mgr. Mičjanová, Mgr. Piešová, Mgr. Berešíková, PaedDr. Hlisnikovská, Mgr. Adamčíková
             
4. Metodické orgány
       
Vedúci MZ a PK
PK SJL Mgr. Meňhert Kausitz
PK cudzích jazykov Mgr. Machánová
MZ I. stupeň Mgr. Simaničová
PK prírodovedných predmetov Mgr. Grilliová
PK výchovných predmetov Mgr. Hlatký
PK spoločensko – vedných predmetov PaedDr. Hlisnikovská
PK matematiky Mgr. Bulíková
MZ ŠKD Miroslava Beňová
                   
PK SJL = SJaL
PK cudzích jazykov = ANJ, NEJ, RUJ
MZ I. stupeň
PK prírodovedných predmetov = BIO, CHE, FYZ
PK výchovných predmetov = TEV, HUV, VYV, TECH, ETV, NBV
PK spoločensko – vedných predmetov = DEJ, GEO, OBN, MED, FIG
PK matematiky = MAT, INF
MZ ŠKD
Správcovia kabinetov
I. stupeň č.107 Mgr. Hájiková
I. stupeň č.205 PaedDr. Hrnčárová
ŠKD č.007 Mgr. Martinková
Anglický jazyk Mgr. Machánová
Nemecký jazyk Mgr. Demčáková
Slovenský jazyk Mgr. Kubulková
Geografia, Dejepis Mgr. Gdovcová
Fyzika Mgr. Fondatiová
Matematika Mgr. Fondatiová
Chémia Mgr. Grilliová
Biológia Mgr. Lašová
Etická výchova PaedDr. Hlisnikovská
Hudobná výchova Mgr. Rudzanová
Výtvarná výchova Mgr. Hlatký
Telesná a športová výchova Mgr. Birnsteinová
Učebnice I.stupeň Mgr. Jesenská
Učebnice II.stupeň Mgr. Birnsteinová
Pozemky a dielňa p.Vöröš
ŠKD p. Obuchová
                                 
Správcovia odborných učební
             
Chémia Mgr. Grilliová
Biológia Mgr. Lašová
Telocvičňa veľká Mgr. Birnsteinová
Baletná sála Mgr. Sedláková
Tanečná sála Mgr. Schejbalová
CJ – jazykové laboratórium Mgr. Machánová
PC 1 Mgr. Kopecký
PC 2 Mgr. Lešťan
UKV Mgr. Machánová
Správca počítačovej siete externá firma
Školská knižnica a kabinet 1.ročník Mgr. Kválová
Cvičná kuchynka Mgr. Šalingová
Školské ihrisko Mgr. Birnsteinová
   
   
   
               
Ostatné rozdelenie úloh
Webová stránka Externá firma
Prax študentov PdF Mgr. Mičjanová
Kronika školy Mgr. Kubulková
Poistenie žiakov a evidencia úrazov Mgr. Piešová
Poplatky ŠKD M. Pališčáková
Úprava zborovne Mgr. Šalingová
Zápisnice z porád a ich overovanie Mgr. Šalingová, Mgr. Kubincová, PhDr. Dolná
Projekt Zelená škola Mgr. Kumor
Výchovné koncerty Mgr. Rudzanová (podľa aktuálnej situácie)
Škola priateľská deťom Mgr. Demčáková
Projekt Olománia a zbery druhotných surovín PaedDr. Klimeková
Učebnice CJ a  PZ