Informácie pre rodičov a žiakov 9., 8. a 5.ročníka k podávaniu
prihlášok na SŠ:

Podľa § 63 Zbierky zákonov č.415 z roku 2021:

- uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku, v ktorej
uvedie podľa záujmu v poradí najviac 2 odbory vyžadujúce overenie schopností,
zručností alebo nadania (talentové) a najviac 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie
schopnosti, zručností alebo nadania (netalentové)

- do 20.03.2024 – podá zákonný zástupca prihlášku riaditeľovi SŠ
 • zákonný zástupca vyplní v IŽK záujem o strednú školu. ( termín bude oznámený dodatočne)
 • Na základe týchto vstupných dokladov Vám ZŠ predvyplní a vytlačí prihlášky na SŠ (podľa počtu škôl, na ktoré sa žiak hlási).
 • Takto vyplnené prihlášky overí a potvrdí riaditeľka ZŠ.
 • Následne si zákonný zástupca preberie príslušný počet potvrdených prihlášok na sekretariáte školy v termíne 13.3. - 14.3.2024
 • Zákonný zástupca k nim pripojí požadované povinné prílohy (potvrdenie od lekára, potvrdenie CPPPaP, potvrdenie športového zväzu) ako aj nepovinné prílohy. (diplomy zo súťaží a pod.)
 • Každá prihláška musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, ako aj žiakom. Zákonní zástupcovia sa však môžu dohodnúť, že prihlášku bude podpisovať iba jeden z nich. O tejto skutočnosti ale treba doručiť písomné vyhlásenie riaditeľovi strednej školy.
 • Prihlášku na SŠ podáva zákonný zástupca. Spolu s prílohami je potrebné ju podať poštou, alebo osobne doručiť príslušnej strednej škole najneskôr do 20.3.2024.

- do 30.11.2023 riaditeľ SŠ zverejní kritériá, obsah a rozsah prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia
    Môžu obsahovať aj podmienky pre prijatie bez prijímacej skúšky
 • 90% a viac v každom predmete T9 - pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné všeobecné vzdelanie
 • 80% a viac v každom predmete T9 - pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie

- najneskôr 5 dní pred termínom dostáva uchádzač pozvánku na prijímacie skúšky

- najneskôr 7 dní pred termínom prijímacej skúšky riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí uchádzačom, ktorí budú prijatí bez prijímacej skúšky

- do 3 pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky odosiela SŠ rozhodnutie o prijatí/neprijatí

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
https://www.minedu.sk/data/att/27705.pdf

- PRIJATÍ UCHÁDZAČI:
 • potvrdia nástup na jednu školu,
 • rozhodnutia o prijatí na ostatné školy automaticky strácajú platnosť.
- NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI:
 • majú možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí - jednotne na všetky školy (všetkých zriaďovateľov) do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

Ďalšie dôležité termíny:
20.3.2024 – Testovanie 9,

Upozornenie:
Uvedené termíny vychádzajú z legislatívy Ministerstva školstva SR ku dňu 1.9.2023.
V prípade zmien Vás budeme informovať.

V prípade otázok kontaktujte výchovného poradcu: PaedDr. Jana Hlisnikovská,
hlisnikovska@zsostredkova.sk