Informácie pre rodičov a žiakov 9., 8. a 5.ročníka k podávaniu prihlášok na SŠ:

Podľa § 63 Zbierky zákonov č.415 z roku 2021:

- uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac 2 odbory vyžadujúce overenie schopností, zručností alebo nadania  (talentové) a najviac 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie schopnosti, zručností alebo nadania (netalentové)

  • do 20.03.2022 – podá zákonný zástupca prihlášku riaditeľovi SŠ
  • MŠVVaŠ SR pripravuje nové tlačivo prihlášky na ktorom budú najviac 4 odbory/školy
  • pripravuje sa elektronické spracovanie a podanie prihlášky

  • do 28.2.2022 riaditeľ SŠ zverejní kritériá, obsah a rozsah prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia

Môžu obsahovať aj podmienky pre prijatie bez prijímacej skúšky

  - 90% a viac v každom predmete T9 - pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné všeobecné vzdelanie

  - 80% a viac v každom predmete T9 - pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie

  • najneskôr 5 dní pred termínom dostáva uchádzač pozvánku na prijímacie skúšky
  • najneskôr 7 dní pred termínom prijímacej skúšky riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí uchádzačom, ktorí budú prijatí bez prijímacej skúšky
  • do 3 pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky odosiela SŠ rozhodnutie o prijatí/neprijatí

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

1. KOLO – termíny určuje MŠVVaŠ SR a pre školský rok 2021/22 sú nasledovné:

  NETALENTOVÉ ODBORY TALENTOVÉ ODBORY
1. termín 2. alebo 3. mája 2022 4., 5. alebo 6. mája 2022
2. termín 9. alebo 10. mája 2022 11.,12. alebo 13. mája 2022

PRIJATÍ UCHÁDZAČI:

 -potvrdia nástup na 1 školu,

 -rozhodnutia o prijatí na ostatné školy automaticky strácajú platnosť.

NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI:

 -majú možnosť podať odvolanie  voči rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí - jednotne na všetky školy (všetkých zriaďovateľov) do 5 dní od doručenia rozhodnutia.


Ďalšie dôležité termíny:

6.4.2022 – Testovanie 9,   18.5.2022- Testovanie 5