Informácie pre rodičov a žiakov 9., 8. a 5.ročníka k podávaniu prihlášok na SŠ:Podľa § 63 Zbierky zákonov č.415 z roku 2021:

- uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac 2 odbory vyžadujúce overenie schopností, zručností alebo nadania (talentové)- 8. a 9. roč. a najviac 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie schopnosti, zručností alebo nadania (netalentové) 5. a 9. roč.

Tento školský rok bude prihláška na SŠ podávaná V LISTINNEJ FORME.


Údaje na listinnú formu sa načítajú pomocou elektronickej aplikácie v IŽK, ktorú vyplní zákonný zástupca žiaka. Aplikácia je sprístupnená v IŽK.


·         Zákonný zástupca vyplní v IŽK „Žiadosti o prihlášku na strednú školu“    v termíne do 18.2.2024 do 24:00 hod. (podľa počtu škôl, na ktoré sa žiak môže hlásiť) Po tomto termíne systém neumožní načítať a synchronizovať nové zmeny.

·         Na základe týchto vstupných dokladov Vám ZŠ vyplní a vytlačí prihlášku na SŠ, ktorú dostanete do 23.2.2024 na kontrolu, čo potvrdíte podpisom a vrátite do 27.2.2024 (prihlášky budú rozdané aj zbierané od detí výchovným poradcom)

·         Takto skontrolované prihlášky  po vytlačení overí a potvrdí riaditeľka ZŠ.

·         Následne výchovný poradca rozdá príslušný počet potvrdených prihlášok (podľa počtu škôl, na ktoré sa žiak môže hlásiť) do rúk žiakom v termíne 11.3. - 13.3.2024

·         Zákonný zástupca k nim pripojí požadované povinné prílohy (potvrdenie od lekára, potvrdenie CPPPaP, potvrdenie športového zväzu) ako aj nepovinné prílohy. (diplomy zo súťaží a pod.)

·         Každá prihláška musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, ako aj žiakom. Zákonní zástupcovia sa však môžu dohodnúť, že prihlášku bude podpisovať iba jeden z nich. O tejto skutočnosti ale treba doručiť písomné vyhlásenie riaditeľovi strednej školy.

·         Prihlášku na SŠ podáva zákonný zástupca. Spolu s prílohami je potrebné ju podať poštou, alebo osobne doručiť príslušnej strednej škole najneskôr do 20.3.2024.  

 

 

  •  najneskôr 5 dní pred termínom dostáva uchádzač pozvánku na prijímacie skúšky
  •  najneskôr 7 dní pred termínom prijímacej skúšky riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí uchádzačom, ktorí budú prijatí bez prijímacej skúšky
  •   Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.
  •  Uchádzač alebo  zákonný zástupca  neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-a-terminy-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla-vysledkov-prijimacieho-konania/

Zvoliť: „ Pre školský rok 2024/2025“

 

 

 PRIJATÍ UCHÁDZAČI:

-       potvrdia nástup na jednu školu,

-       rozhodnutia o prijatí na ostatné školy automaticky strácajú platnosť.


NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI:

-       majú možnosť podať odvolanie  voči rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí - jednotne na všetky školy (všetkých zriaďovateľov) do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Ďalšie dôležité termíny:

20.3.2024 – Testovanie 9,  

 

Upozornenie:

Uvedené termíny vychádzajú z legislatívy Ministerstva školstva SR ku dňu 26.1.2024. V prípade zmien Vás budeme informovať.

 

V prípade otázok kontaktujte výchovného poradcu: PaedDr. Jana Hlisnikovská,  hlisnikovska@zsostredkova.sk