Informácie pre rodičov a žiakov 9., 8. a 5.ročníka k podávaniu
prihlášok na stredné školy (ďalej SŠ):


Podľa § 63 Zákona č.415 z roku 2021 bude proces prijímania na SŠ nasledovný:
Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac 2 odbory vyžadujúce overenie schopností, zručností alebo nadania (talentové školy) a najviac 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie schopnosti, zručností alebo nadania (netalentové školy).

Tento školský rok bude prihláška na SŠ podávaná V LISTINNEJ FORME.

Údaje na listinnú formu sa načítajú pomocou elektronickej aplikácie v IŽK,
ktorú vyplní zákonný zástupca žiaka. Aplikácia je sprístupnená v IŽK.

  • Zákonný zástupca vyplní v IŽK „Žiadosti o prihlášku na strednú školu“ v termíne do 26.2.2023 do 20:00 hod. (podľa počtu škôl, na ktoré sa žiak môže hlásiť) Po tomto termíne systém neumožní načítať a synchronizovať nové zmeny.
  • Na základe týchto údajov Vám ZŠ vyplní a vytlačí prihlášku na SŠ.
  • Vyplnenú prihlášku Vám odovzdá výchovná poradkyňa prostredníctvom žiaka na Vašu kontrolu v dňoch 2.- 3.3.2023
  • Prihlášku treba skontrolovať, prípadné chyby viditeľne označiť priamo do prihlášky a vrátiť späť prostredníctvom žiaka výchovnej poradkyni v dňoch 6.- 7.3.2023
  • Následne Vám ZŠ vytlačí potrebný počet prihlášok, ktoré potvrdí riaditeľka ZŠ.
  • Kompletné prihlášky Vám odovzdá výchovná poradkyňa prostredníctvom žiaka v dňoch 13.-14.3.2023
  • Zákonný zástupca k nim pripojí požadované povinné prílohy (potvrdenie od lekára, kópie chýbajúcich  vysvedčení, potvrdenie CPaP, potvrdenie športového zväzu) ako aj nepovinné prílohy. (diplomy zo súťaží a  pod.)
  • Každá prihláška musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, ako aj žiakom. Zákonní zástupcovia  sa však môžu dohodnúť, že prihlášku bude podpisovať iba jeden z nich. O tejto skutočnosti ale treba doručiť písomné vyhlásenie riaditeľovi strednej školy.
  • Prihlášku na SŠ podáva zákonný zástupca. Spolu s prílohami je potrebné ju podať poštou, alebo osobne  doručiť príslušnej strednej škole najneskôr do 20.3.2023.

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

https://www.minedu.sk/data/att/24608.pdf