Informácie pre rodičov a žiakov 9., 8. a 5.ročníka k podávaniu prihlášok na SŠ:

Podľa § 63 Zbierky zákonov č.415 z roku 2021:

- uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac 2 odbory vyžadujúce overenie schopností, zručností alebo nadania  (talentové) a najviac 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie schopnosti, zručností alebo nadania (netalentové)

Ø do 20.03.2023 – podá zákonný zástupca prihlášku riaditeľovi SŠ

 

·       zákonný zástupca vyplní v IŽK záujem o strednú školu. ( termín bude oznámený dodatočne)

·       Na základe týchto vstupných dokladov Vám ZŠ predvyplní a vytlačí prihlášky na SŠ (podľa počtu škôl, na ktoré sa žiak hlási).

·         Takto vyplnené prihlášky overí a potvrdí riaditeľka ZŠ.

·         Následne si zákonný zástupca preberie príslušný počet potvrdených prihlášok na sekretariáte školy v termíne 13.3. - 15.3.2023

·         Zákonný zástupca k nim pripojí požadované povinné prílohy (potvrdenie od lekára, potvrdenie CPPPaP, potvrdenie športového zväzu) ako aj nepovinné prílohy. (diplomy zo súťaží a pod.)

·         Každá prihláška musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, ako aj žiakom. Zákonní zástupcovia sa však môžu dohodnúť, že prihlášku bude podpisovať iba jeden z nich. O tejto skutočnosti ale treba doručiť písomné vyhlásenie riaditeľovi strednej školy.

·         Prihlášku na SŠ podáva zákonný zástupca. Spolu s prílohami je potrebné ju podať poštou, alebo osobne doručiť príslušnej strednej škole najneskôr do 20.3.2023.  

 

 

Ø do 30.11.2022 riaditeľ SŠ zverejní kritériá, obsah a rozsah prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia

Môžu obsahovať aj podmienky pre prijatie bez prijímacej skúšky

-       90% a viac v každom predmete T9 - pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné všeobecné vzdelanie

-       80% a viac v každom predmete T9 - pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie

 

Ø najneskôr 5 dní pred termínom dostáva uchádzač pozvánku na prijímacie skúšky

 

Ø najneskôr 7 dní pred termínom prijímacej skúšky riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí uchádzačom, ktorí budú prijatí bez prijímacej skúšky

 

Ø do 3 pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky odosiela SŠ rozhodnutie o prijatí/neprijatí

 

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

 

 

NETALENTOVÉ ODBORY

TALENTOVÉ ODBORY

1.fáza – športové školy

 

21.3. – 14.4.2023

1. termín

28.4. – 3.5. 2023

11.5. - 15.5. 2023

2. termín

   4.5. - 5.5. 2023

9.5. - 10.5. 2023

 

·         PRIJATÍ UCHÁDZAČI:

-       potvrdia nástup na jednu školu,

-       rozhodnutia o prijatí na ostatné školy automaticky strácajú platnosť.

·       NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI:

-       majú možnosť podať odvolanie  voči rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí - jednotne na všetky školy (všetkých zriaďovateľov) do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Ďalšie dôležité termíny:

22.3.2023 – Testovanie 9,   17.5.2023 - Testovanie 5

 

Upozornenie:

Uvedené termíny vychádzajú z legislatívy Ministerstva školstva SR ku dňu 1.9.2022. V prípade zmien Vás budeme informovať.

 

V prípade otázok kontaktujte výchovného poradcu: PaedDr. Jana Hlisnikovská,  hlisnikovska@zsostredkova.sk