Výchovné poradenstvo a profesijná orientácia žiakov našej
školy

Výchovný poradca: PaedDr. Jana Hlisnikovská
Miestnosť: kabinet CJ – 1. poschodie
Konzultačné hodiny : po dohode prostredníctvom emailu
Kontakt: hlisnikovska@zsostredkova.sk
Telefón: 0911 234 934
„ INFORMÁCIE K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK“

9. ročník 8. ročník  5. ročník

Informácie pre rodičov a žiakov 9., 8. a 5.ročníka k podávaniu prihlášok na SŠ:

Podľa § 63 Zbierky zákonov č.245 z roku 2008:
- uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača môže podať maximálne 4 prihlášky na
SŠ,

2 na talentový odbor (bilingválne, športové a umelecké školy – žiaci 8. a 9. ročníka)
2 na netalentový odbor ( ostatné gymnáziá a stredné školy – žiaci 5. a 9. ročníka)

- môžete si zvoliť aj dva odbory na tej istej škole, avšak na jednej prihláške môže byť uvedená len jedna škola a len jeden študijný alebo učebný odbor.
- na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na
základnej škole
b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov
 -> do 13.12.2021 - odovzdáte údaje s predbežným záujmom o SŠ výchovnému poradcovi prostredníctvom vyplneného VSTUPNÉHO DOKLADU ŽIAKA
(doklad dostanú žiaci od výchovnej poradkyne, nachádza sa aj na webovej stránke
školy, prípadne kontaktujte výchovnú poradkyňu na mailovej adrese:
hlisnikovska@zsostredkova.sk

 -> do 14.2.2022 (talentové odbory) resp. do 4.4.2022 (netalentové odbory) - aktualizujete údaje o výbere SŠ len v prípade ZMENY prostredníctvom vyplneného VSTUPNÉHO DOKLADU žiaka, príp. na
hlisnikovska@zsostredkova.sk
 -> po 14.2.2022 (talentové odbory) resp. po 4.4.2022 (netalentové odbory) -
potvrdíte prihlášku, ktorú dostane od výchovného poradcu, u všeobecného
lekára, podpíšete ju vy (zákonný zástupca) aj samotný uchádzač o štúdium na
SŠ (žiak)
 -> do 18.2.2022 (talentové odbory) resp. 8.4.2022 (netalentové odbory) - ju
vrátite výchovnému poradcovi, ktorý dáva prihlášku na podpis riaditeľke školy a
následne ju škola odošle na vybrané SŠ

Dôležité termíny:
  •  do 18.februára 2022 prinesú žiaci potvrdené prihlášky na školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu= Talentové skúšky (konzervatória, športové školy, bilingválne školy),
  • do 8.apríla 2022 prinesú žiaci potvrdené prihlášky a diplomy na osemročné a štvorročné gymnáziá a ostatné SŠ

6.4.2022 – Testovanie 9, 18.5.2022- Testovanie 5
15.marec – 30.apríl 2022 – talentové skúšky
9.máj a 12.máj 2022 – 1. kolo prijímacích skúšok
21. jún 2022 – 2. kolo prijímacích skúšok

!!!Vzhľadom na časovú rezervu nevyhnutnú na nahodenie vstupných dokladov a spracovanie prihlášok od všetkých žiakov /9.,8.,5. ročník/ sa termíny pre odovzdanie materiálov výchovnému poradcovi čiastočne líšia od tých, ktoré sú uvedené na stránke www.svs.edu.sk !!!
!!!! PROSÍM O DODRŽIAVANIE TERMÍNOV !!!!!

JE MOŽNÉ, ŽE VZHĽADOM NA COVID SA TERMÍNY MÔŽU MENIŤ. VŠETKY ZMENY SA BUDÚ ZVEREJŇOVAŤ NA TEJTO STRÁNKE.