Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na stredné školy

(v období koronavírusu)

Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy je vypracovaný podľa:
Rozhodnutia o termínoch a podmienkach prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021, vydanom ministerstvom školstva 26.1.2021

1. Prihlášky na strednú školu s talentovými aj netalentovými odbormi je povinný podať rodič základnej škole do 8.apríla 2021. Základná škola prihlášku odosiela na príslušnú strednú školu do 16.4.2021.


2. Zákonný zástupca dostane koncom marca 2021 od výchovného poradcu vyplnenú prihlášku prostredníctvom svojho dieťaťa. (pokiaľ bude prebiehať klasické prezenčné vyučovanie)

Zákonný zástupca prihlášku skontroluje, podpíše, podpíše ju aj žiak a prostredníctvom dieťaťa pošle späť výchovnému poradcovi najneskôr 8.4.2021


Na prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka len ak ide o tieto študijné odbory (žiaci 9. ročníka): 2275 H hutník - 2433 H obrábač kovov - 3661 H murár - 3663 H tesár - 3684 H strechár - 3762 H železničiar - 4575 H mechanizátor lesnej výroby - 5371 H sanitár - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách - 8227 Q tanec - 9245 M ochrana osôb a majetku

Tlačivo:
https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf

3. Do 26.2.2021. každá stredná škola zverejní podmienky prijatia na štúdium v strednej škole =kritériá prijímacieho konania.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

  • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021
  • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania- školy s talentovými odbormi v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

  • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021
  • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021

4. Riaditeľ strednej školy do 20.mája 2021 rozhodne o prijatí/neprijatí žiaka a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov.

5. Zákonný zástupca žiaka do 25. mája 2021 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. ( tlačivo je na stránke ministerstva školstva). Pri tlačivách je rozhodujúci dátum doručenia strednej škole.

Tlačivo:
https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf

V Bratislave dňa 27.1.2021
PaedDr. Jana Hlisnikovská
výchovný poradca     
Kontakt: hlisnikovska@zsostredkova.sk