ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA K ZÁPISU ŽIAKA DO 1. ROČNÍKA  

(Vypísať gramaticky správne s použitím diakritiky)

ŽIADOSŤ O PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DIEŤAŤA

ŽIADOSŤ O ZAŠKOLENIE MIMO SPÁDOVEJ ŠKOLY

PRIHLÁŠKA DO 1. TRIEDY S VYUČ. ANJ METÓDOU CLIL

Zápisný lístok na obedy zdarma

Kritéria prijímania žiakov do 1. ročníka ZŠ SNP Ostredková


Zápis do 1.ročníka ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava

9. – 10. 4 2021

 

1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2021, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
2. Do hlavnej zóny ZŠ SNP Ostredková 14 budú patriť ulice podľa VZN MČ Bratislava Ružinov č. 327/XVIII/2021 zo dňa 23.2. 2021:
Astronomická, Dr. Vl. Clementisa, Družicová, Galaktická, Jadrová, Maximilána Hella, Mesačná, Obežná, Ostredková, Planét, Polárna, Poludníková, Radarová, Raketová, Rovníková, Ružinovská 1, 1A-D, Sputniková, Súhvezdná, Súmračná, Uránová, Vrakunská cesta 2, 4, 6, Západná.
Do vedľajšej zóny ZŠ SNP Ostredková 14 budú patriť ulice: Jesenná, Kozmonautická, Meteorová, Stálicová, Tomášikova 20 + párne, Trnavská cesta 104 + párne, Zimná.
3. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 9. apríla 2021 do 10. apríla 2021.
4. Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí výlučne len elektronickou formou. Zákonný zástupca  vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude zverejnená  na webovom sídle školy od 7.4. do 10.4. 2021.
5. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si formulár na zápis dieťaťa vyzdvihnúť osobne dňa 9. 4. 2021 v piatok od 7,00 h do 13,00 h na sekretariáte riaditeľky školy. Formulár následne doma vyplní a prinesie do poštovej schránky školy do 10. 4. 2021.
6. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov po zápise elektronickou formou. Rodičia budú kontaktovaní telefonicky, dohodnú si termín stretnutia pre overenie údajov, kde prinesú k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
7. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, musí predložiť aj prílohy, ktorými sú: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od konania zápisu
8. Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu požiada o zaradenie do triedy s vyučovaním metódou CLIL písomnou formou vyplnením prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy do dvoch týždňov od konania zápisu a odovzdá ju osobne podľa pokynov, podľa ktorých budú všetci zákonní zástupcovia do školy predvolaní kvôli overeniu údajov.
9. Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu odovzdá záväznú prihlášku na stravovanie v školskej jedálni písomnou formou vyplnením prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy do dvoch týždňov od konania zápisu. Odovzdá ju osobne podľa pokynov, podľa ktorých budú všetci zákonní zástupcovia do školy predvolaní kvôli overeniu údajov.
10. V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2021.
11. Kritériá prijímania žiakov do 1.ročníka do ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava boli prerokovné v pedagogickej rade školy, v Rade školy a sú zverejnené na webovom sídle školy.

 

 

V Bratislave dňa 12. 3. 2021

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školy