DOTAZNÍK K ZÁPISU ŽIAKA DO 1. ROČNÍKA

ŽIADOSŤ O PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DIEŤAŤA

ŽIADOSŤ O ODKLAD ZAČIATKU PLNENIA POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

ŽIADOSŤ O ZAŠKOLENIE MIMO SPÁDOVEJ ŠKOLY

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA

PRIHLÁŠKA DO 1. TRIEDY S VYUČ. ANJ METÓDOU CLILVážení rodičia,


v školskom roku 2019/2020 budú z kapacitných dôvodov k nám do 1. ročníka prijaté len deti, ktoré patria do nášho rajónu. Pre týchto rajónnych žiakov otvoríme jednu triedu s vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL.
Prezentácia anglického programu pre rodičov budúcich prvákov bude dňa 26. 3. 2019 o 17:00 h. na prízemí školy v 8. B triede. Prosíme rodičov, aby si zabezpečili dozor pre svoje deti, ktorých prítomnosť na danom podujatí nie je vhodná.

Ďakujeme.
Základná škola SNP, Ostredková 14, 821 02 Bratislava


Vážení rodičia našich budúcich prvákov !


Dňa 12. a 13. apríla 2019


sa stretneme s Vami a Vašimi deťmi na slávnostnom zápise do prvého ročníka. Dovoľte nám v krátkosti priblížiť našu školu, ktorá je zapojená do siete zdravie podporujúcich škôl, do projektu Zelená škola, od šk. roka 2001/2002 do projektu INFOVEK a v II. bratislavskom okrese je na poprednom mieste v hodnotení výchovno – vyučovacích výsledkov.

Máme 18 tried 1.– 4. ročníka, 13 tried 5.– 9. ročníka  a 18 oddelení v školskom klube detí.

Od 1.1.1997 je škola právnym subjektom, teda hospodári samostatne s finančnými prostriedkami. V jednotlivých triedach je optimálny počet žiakov a škola je vybavená modernými učebnými pomôckami. Veľká väčšina tried a odborných učební je vybavená interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, máme jazykové laboratórium aj tabletovú triedu, čo umožňuje využívanie moderných vyučovacích metód v čoraz väčšom rozsahu.

Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk a od 6.ročníka sa žiaci začínajú učiť druhý jazyk – nemecký alebo ruský. V rámci školského vzdelávacieho programu Šanca ponúkame od 5.ročníka predmet mediálna výchova a v 9. ročníku predmet finančná gramotnosť. Literárne a výtvarne nadaní žiaci spolupracujú na tvorbe školského časopisu Jazierko a žiaci s jazykovým nadaním spolu so svojimi pedagógmi vydávajú časopis Teens World.

Výchovné, vyučovacie alebo osobnostné problémy pomáha riešiť žiakom, pedagógom i rodičom školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a asistentka učiteľa.

Všetky oddelenia školského klubu detí sú bohato vybavené hračkami, knihami a novým nábytkom. Pani vychovávateľky sa starajú o plnohodnotné využívanie popoludňajšieho času, ktorý trávia žiaci v klube hrami a prípravou na vyučovanie. Školský klub detí v rámci svojej činnosti organizuje pestrý program pre žiakov – výlety, vychádzky, návštevy výstav, zapája sa do aktivít Ružinovského športového klubu a pod. V súčasnosti je  poplatok za navštevovanie ŠKD stanovený v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 588/2004 o školských kluboch detí na 16,38 eur mesačne.

ZUŠ a SZUŠ poskytuje na našej škole umelecké vzdelávanie (hudobný nástroj, výtvarný a tanečný odbor).

Na našej škole pôsobí aj veľa krúžkov, v ktorých žiaci môžu rozvíjať svoj talent.

Každý rok organizujeme pre žiakov plavecký výcvik, kurz korčuľovania, školy v prírode, lyžiarsky výcvikový kurz a priebežne jazykové pobyty v zahraničí.

V prípade záujmu môžu rodičia prísť priamo na vyučovanie a vidieť prácu svojho dieťaťa počas Dňa otvorených dverí, ale i v iný, vopred dohodnutý deň.

Súkromná školská jedáleň  poskytuje denne dva druhy kvalitných obedov, ktoré zohľadňujú požiadavky racionálnej výživy.

Vážení rodičia, na Vaše deti a na spoluprácu s Vami sa teší kolektív kvalifikovaných a kvalitných pedagógov.

Zápis do 1. ročníka je pre Vás a Vaše dieťa malým sviatkom. Spríjemnite si tento okamih a vyhraďte si preň zhruba 40 – 60 minút. V tento deň Vám bude k dispozícii herňa s hračkami,  knihami a tiež učebnicami a pomôckami pre žiakov 1. ročníka.

V prípade záujmu si môžete prezrieť  i ostatné priestory školy.


Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami.


PaedDr. Erika Drgoňová
riaditeľka školy

Základná škola SNP, Ostredková 14, 821 02 BratislavaRiaditeľstvo školy oznamuje, že


zápis detí do 1. ročníka


základnej školy sa uskutoční


v piatok 12. apríla 2019 od 14.30 hod. do 18.00 hod.

v sobotu 13. apríla 2019 od 08.00 hod. do 12.00 hod.


Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní   zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti,  ktoré do  31. 08. 2019 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní   zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2019, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Rodičia iných národností môžu svoje deti prihlásiť do základných škôl s vyučovacím jazykom svojej národnosti na území mesta Bratislavy, ak taká škola existuje.


Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

  • občiansky preukaz  zákonného zástupcu

  • rodný list dieťaťa

  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa


Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa  trestá ako priestupok podľa § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb.,

z 28. 08. 1990 v znení neskorších predpisov.


Do pôsobnosti ZŠ SNP Ostredková 14 patria ulice :

Astronomická, Dr. Vl. Clementisa, Drieňová 35 – 37, Družicová, Galaktická, Jadrová, Jesenná, Kozmonautická, Mesačná, Meteorová, Obežná, Ostredková, Polárna, Poludníková, Radarová, Raketová, Rovníková, Ružinovská 1, 1D, 1C,  Sputniková, Stálicová, Súhvezdná, Súmračná, Tomášikova 22, 32, Ulica Planét, Uránová, Vrakunská cesta 2 – 34, Západná, Zimná.PaedDr. Erika Drgoňová

    riaditeľka školy