ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA K ZÁPISU ŽIAKA DO 1. ROČNÍKA

(Vypísať gramaticky správne s použitím diakritiky)ŽIADOSŤ O PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DIEŤAŤA

ŽIADOSŤ O ZAŠKOLENIE MIMO SPÁDOVEJ ŠKOLY

PRIHLÁŠKA DO 1. TRIEDY S VYUČOVANÍM ANGLICKÉHO JAZYKA METÓDOU CLIL

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ SNP OSTREDKOVÁ 14 


Zápis do 1. ročníka ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava

 

12. 4. 2024 14:30–18:00 a 13. 4. 2024 8:00–12:00

 

1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2024 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2024, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Podľa § 60 ods. 3 zákona č. 245 / 2008 Zb. sa do prvého ročníka základnej školy prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

2. Do hlavnej zóny ZŠ SNP Ostredková 14 patria nasledovné ulice:
Astronomická, Dr. Vl. Clementisa, Družicová, Galaktická, Jadrová, Maximilána Hella, Mesačná, Obežná, Ostredková, Planét, Polárna, Poludníková, Radarová, Raketová, Rovníková, Ružinovská 1, 1A-D, Sputniková, Súhvezdná, Súmračná, Uránová, Vrakunská cesta 2, 4, 6, Západná.

Do vedľajšej zóny ZŠ SNP Ostredková 14 patria ulice: Jesenná, Kozmonautická, Meteorová, Stálicová, Tomášikova 20 + párne, Trnavská cesta 104 + párne, Zimná.

3. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava na školský rok 2024/2025 sa uskutoční od 12. apríla 2024 14:3018:00 do 13. apríla 2024 8:00–12:00 v hlavnej budove školy, vstupuje sa bočným vchodom pre zamestnancov.

4. Zápis bude škola organizovať prezenčnou formou, pričom s dieťaťom prídu obidvaja zákonní zástupcovia. Zákonný zástupca vopred vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude zverejnená na webovom sídle školy od 1. 4. do 11. 4. 2024. Prihlášku treba vyplniť a odoslať len jedenkrát, potom budú prihlášky v škole vytlačené a pripravené k overovaniu údajov, ktoré bude počas zápisu.

5. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, vyplní prihlášku v papierovej podobe osobne počas zápisu.

6. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční priamo na zápise, na ktorý si zákonní zástupcovia prinesú občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa.

7. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, musí prísť na zápis s dieťaťom a okrem Žiadosti o predčasné zaškolenie dieťaťa zverejnenej na webovom sídle školy predložiť aj prílohy, ktorými sú: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Prílohy musí predložiť najneskôr do štyroch týždňov od konania zápisu.

8. Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu požiada o zaradenie dieťaťa do triedy s vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL písomnou formou vyplnením prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy a odovzdá ju počas konania zápisu.

9. V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2024.

10. Kritériá prijímania detí do 1.ročníka do ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava boli prerokované v pedagogickej rade školy, v Rade školy a sú zverejnené na webovom sídle školy.

 

 

V Bratislave dňa 16. 1. 2024

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školy