PRIHLÁŠKA K ZÁPISU ŽIAKA DO 1. ROČNÍKA   (bude pridaná 9. - 10. 4. 2021)

ŽIADOSŤ O PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DIEŤAŤA

ŽIADOSŤ O ZAŠKOLENIE MIMO SPÁDOVEJ ŠKOLY

PRIHLÁŠKA DO 1. TRIEDY S VYUČ. ANJ METÓDOU CLIL

Zápisný lístok na obedy zdarmaZápis do 1.ročníka ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava

9. – 10. 4 2021

1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2021, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

2. Do zóny ZŠ SNP Ostredková 14 budú patriť ulice podľa VZN MČ Bratislava Ružinov, ktoré zverejníme po ich schválení v miestnom zastupiteľstve. V minulosti to boli nasledovné ulice:
Astronomická, Dr. Vl. Clementisa, Drieňová 35 – 37, Družicová, Galaktická, Jadrová, Jesenná, Kozmonautická, Mesačná, Meteorová, Obežná, Ostredková, Polárna, Poludníková, Radarová, Raketová, Rovníková, Ružinovská 1, 1D, 1C, Sputniková, Stálicová, Súhvezdná, Súmračná, Tomášikova 22, 32, Ulica Planét, Uránová, Vrakunská cesta 2 – 34, Západná, Zimná.

3. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 9. apríla 2021 do 10. apríla 2021.

4. Zápis bude škola pravdepodobne organizovať bez osobnej prítomnosti detí výlučne len elektronickou formou. Bude to záležať od pandemickej situácie. Zákonný zástupca v takom prípade  vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude zverejnená  na webovom sídle školy v termíne zápisu od 9.4. do 10.4. 2021.

5. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si formulár na zápis dieťaťa vyzdvihnúť osobne dňa 9. 4. 2021 v piatok od 7,00 h do 13,00 h na sekretariáte riaditeľky školy. Formulár následne doma vyplní a prinesie do poštovej schránky školy do 10. 4. 2021.

6. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov po zápise elektronickou formou.

7. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, musí predložiť aj prílohy, ktorými sú: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od konania zápisu

8. Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu požiada o zaradenie do triedy s vyučovaním metódou CLIL písomnou formou vyplnením prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy do dvoch týždňov od konania zápisu a odovzdá ju osobne podľa pokynov, podľa ktorých budú všetci zákonní zástupcovia do školy predvolaní kvôli overeniu údajov.

11. Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu odovzdá záväznú prihlášku na stravovanie v školskej jedálni písomnou formou vyplnením prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy do dvoch týždňov od konania zápisu. Odovzdá ju osobne podľa pokynov, podľa ktorých budú všetci zákonní zástupcovia do školy predvolaní kvôli overeniu údajov.

12. V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 10. mája 2021.


V Bratislave dňa 1. 3. 2021

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školy