Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na stredné školy

(v období koronavírusu)

Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy je vypracovaný podľa:

  1. Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, vydanom ministerstvom školstva 29.4.2020
  2. Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, vydanom ministerstvom školstva 27.5.2020


Informácie pre žiakov 8. a 9. ročníka


  1. Zákonným zástupcom žiakov, ktorí si podali prihlášky na stredné školy do 29.5 príde oznámenie o prijatí/neprijatí na príslušnú strednú školu.
  2. Zákonný zástupca do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
  3. Pokiaľ žiak 9. ročníka nebol prijatý v 1. kole na žiadnu školu, má možnosť podať jednu prihlášku v 2. kole (prosím kontaktovať výchovnú poradkyňu ohľadom ďalšieho postupu)Informácie pre žiakov 5. ročníka

1. Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná prezenčne od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.


Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:

1. termín: 15. jún 2020 alebo 16. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

2. termín: 18. jún 2020 alebo 19. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)


2. Zákonný zástupca maloletého uchádzača podpíše prihlášku svojho dieťaťa na strednej škole v deň konania prijímacej skúšky pred jej konaním.


3. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.4. Zákonný zástupca doručí strednej škole Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, osobne alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.


V Bratislave dňa 28. 5. 2020    

PaedDr. Jana Hlisnikovská

      výchovný poradca


Kontakt: hlisnikovska@zsostredkova.sk