PRIHLÁŠKA K ZÁPISU ŽIAKA DO 1. ROČNÍKA  

ŽIADOSŤ O PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DIEŤAŤA

ŽIADOSŤ O ODKLAD ZAČIATKU PLNENIA POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

ŽIADOSŤ O ZAŠKOLENIE MIMO SPÁDOVEJ ŠKOLY

PRIHLÁŠKA DO 1. TRIEDY S VYUČ. ANJ METÓDOU CLIL

Zápisný lístok na obedy zdarmaZápis do 1.ročníka ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava

(v období koronavírusu)

17. – 18. 4 2020

 

1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2020, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

2. Do pôsobnosti ZŠ SNP Ostredková 14 patria ulice :
Astronomická, Dr. Vl. Clementisa, Drieňová 35 – 37, Družicová, Galaktická, Jadrová, Jesenná, Kozmonautická, Mesačná, Meteorová, Obežná, Ostredková, Polárna, Poludníková, Radarová, Raketová, Rovníková, Ružinovská 1, 1D, 1C, Sputniková, Stálicová, Súhvezdná, Súmračná, Tomášikova 22, 32, Ulica Planét, Uránová, Vrakunská cesta 2 – 34, Západná, Zimná.

3. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 17. apríla 2020 do 18. apríla 2020 - konkrétny termín zápisu určil zriaďovateľ.

4. Zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí výlučne len elektronickou formou. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy.

5. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si formulár na zápis dieťaťa vyzdvihnúť osobne dňa 17. 4. 2020 v piatok od 10,00 h do 13,00 h na sekretariáte riaditeľky školy. Formulár následne doma vyplní a prinesie do poštovej schránky školy do 20. 4. 2020.

6. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

7. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

8. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

9. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

10. Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu požiada o zaradenie do triedy s vyučovaním metódou CLIL písomnou formou vyplnením prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a odovzdá ju osobne podľa pokynov, podľa ktorých budú všetci zákonní zástupcovia do školy predvolaní kvôli overeniu údajov.

11. Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu odovzdá záväznú prihlášku na stravovanie v školskej jedálni písomnou formou vyplnením prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a odovzdá ju osobne podľa pokynov, podľa ktorých budú všetci zákonní zástupcovia do školy predvolaní kvôli overeniu údajov.

12. V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

 

 

V Bratislave dňa 15. 4. 2020

 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školy