ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA K ZÁPISU ŽIAKA DO 1. ROČNÍKA  

(Vypísať gramaticky správne s použitím diakritiky)ŽIADOSŤ O PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DIEŤAŤA

ŽIADOSŤ O ZAŠKOLENIE MIMO SPÁDOVEJ ŠKOLY

PRIHLÁŠKA DO 1. TRIEDY S VYUČ. ANJ METÓDOU CLIL

Kritéria prijímania žiakov do 1. ročníka ZŠ SNP Ostredková


Zápis do 1.ročníka ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava

8. - 9.4.2022

 

1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2022, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Podľa § 60 ods. 3 zákona č. 245 / 2008 Zb. sa do prvého ročníka základnej školy prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

2. Do hlavnej zóny ZŠ SNP Ostredková 14 podľa VZN MČ Bratislava Ružinov č. 327/XVIII/2021 zo dňa 23.2. 2021 patria nasledovné ulice:
Astronomická, Dr. Vl. Clementisa, Družicová, Galaktická, Jadrová, Maximilána Hella, Mesačná, Obežná, Ostredková, Planét, Polárna, Poludníková, Radarová, Raketová, Rovníková, Ružinovská 1, 1A-D, Sputniková, Súhvezdná, Súmračná, Uránová, Vrakunská cesta 2, 4, 6, Západná.

Do vedľajšej zóny ZŠ SNP Ostredková 14 patria ulice: Jesenná, Kozmonautická, Meteorová, Stálicová, Tomášikova 20 + párne, Trnavská cesta 104 + párne, Zimná.

3. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 8. apríla 2022 do 9. apríla 2022.

4. V súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí výlučne len elektronickou formou. Zákonný zástupca  vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude zverejnená  na webovom sídle školy od 7.4. do 10.4. 2022.

5. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si formulár na zápis dieťaťa vyzdvihnúť osobne dňa  8. 4. 2022 v piatok od 7,00 h do 13,00 h na sekretariáte riaditeľky školy. Formulár následne doma vyplní a prinesie do poštovej schránky školy do 10. 4. 2022.

6. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov po zápise elektronickou formou. Rodičia budú kontaktovaní telefonicky, dohodnú si termín stretnutia pre overenie údajov, kde prinesú k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

7. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, musí okrem žiadosti zverejnenej na webovom sídle školy predložiť aj prílohy, ktorými sú: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od konania zápisu.

 8. Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu požiada o zaradenie do triedy s vyučovaním anglického jazyka  metódou CLIL písomnou formou vyplnením prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy do dvoch týždňov od konania zápisu a odovzdá ju osobne podľa pokynov, podľa ktorých budú všetci zákonní zástupcovia do školy predvolaní kvôli overeniu údajov.

9. V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2022.

10. Kritériá prijímania žiakov do 1.ročníka do ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava boli prerokovné v pedagogickej rade školy, v Rade školy a sú zverejnené na webovom sídle školy.

 

 

V Bratislave dňa 7. 2. 2022 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školy