Východiskom pre tvorbu Školského vzdelávacieho programu ZŠ Ostredková, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu je Štátny vzdelávací program. Tento záväzný dokument stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. 

Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov. Štátny vzdelávací program vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania. Vydáva a zverejňuje ho pre jednotlivé stupne vzdelania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.