Milí priatelia,


dovoľte nám v krátkosti priblížiť našu školu, ktorá je zapojená do siete zdravie podporujúcich škôl a v II. bratislavskom okrese je na poprednom mieste v hodnotení výchovno - vzdelávacích výsledkov.


Máme 17 tried 1. - 4. ročníka, 18 tried 5. - 9. ročníka a 17 oddelení v školskom klube detí. Od 1.1.1997 je škola právnym subjektom,  hospodári s finančnými prostriedkami samostatne. V jednotlivých triedach je optimálny počet žiakov a škola je vybavená modernými učebnými pomôckami aj vďaka rodičom, ktorí ju sponzorujú.

Pre záujemcov organizujeme Deň otvorených dverí, kedy môžu rodičia prísť na vyučovanie a vidieť prácu svojho dieťaťa.

Od prvého ročníka vyučujeme anglický jazyk, v rámci školského vzdelávacieho programu Šanca. Od 5. ročníka ponúkame predmet mediálna výchova, od 7. ročníka si žiaci priberajú druhý cudzí jazyk (nemecký alebo ruský jazyk), pohybovú prípravu so
zameraním na tanečný šport a v 8. ročníku predmet finančná gramotnosť. Od 1. ročníka využívame metódu CLIL, Comenia script a Hejného metódu.

Žiaci 3.-9. ročníka sa v informačných a komunikačných technológiách môžu vzdelávať v troch počítačových miestnostiach a tabletovej triede.
Žiaci majú možnosť navštevovať aj evanjelické náboženstvo (v utorok od 14:00 do 14:45, miestnosť č. 212).

Literárne a výtvarne nadané deti spolupracujú na tvorbe školského časopisu Jazierko.
Jazykovo nadané deti pripravujú aj cudzojazyčný časopis Teens World.

Na škole je zriadená školská knižnica, kde okrem práce s knihami majú žiaci možnosť hľadať informácie na internete, či používať nosiče s multimediálnym obsahom.

Záujemci o krúžkovú činnosť môžu navštevovať krúžky, ktorých zoznam je uverejnený na našom webovom sídle. Činnosť krúžkov prispôsobujeme záujmu žiakov.

Výsledky našich žiakov si môžu rodičia skontrolovať na internetovej žiackej knižke.

Výchovné, vzdelávacie alebo osobnostné problémy pomáha riešiť žiakom, pedagógom i rodičom školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a taktiež asistentka učiteľa.

V školskom klube detí pracuje niekoľko záujmových krúžkov, všetky oddelenia sú bohato vybavené hračkami, knihami a novým nábytkom. Pani vychovávateľky zabezpečujú plnohodnotné využívanie popoludňajšieho času, ktorý strávia deti v klube hrami a
prípravou na vyučovanie. Školský klub v rámci svojej činnosti organizuje pestrý program pre deti - výlety, vychádzky, návštevy výstav a filmových predstavení. Poplatok za navštevovanie ŠKD je stanovený v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR o školských kluboch
detí na 17,20 Eur mesačne, ktoré treba uhradiť do 10. dňa príslušného mesiaca. Ranná služba je zabezpečená od 6:30 do 7:30 a záverečná služba od 16:30 do 17:30.

V škole prebieha aj umelecké vzdelávanie pedagógmi zo ZUŠ (hudobné nástroje) a súkromnej ZUŠ (výtvarný a tanečný odbor).

Každý rok organizujeme pre žiakov plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, školy v prírode a kurz korčuľovania, príležitostne jazykové pobyty vo Veľkej Británii.

Súkromná školská jedáleň poskytuje denne obedy, ktoré zohľadňujú požiadavky racionálnej výživy. Je možnosť vybrať si z dvoch jedál. Škola je zapojená do programu Školské ovocie a Školský mliečny program.

Na spoluprácu s Vami sa teší kolektív kvalitných kvalifikovaných pedagógov.