Milí priatelia,

dovoľte nám v krátkosti priblížiť našu školu, ktorá je zapojená do siete zdravie
podporujúcich škôl a v II. bratislavskom okrese je na poprednom mieste v hodnotení
výchovno - vzdelávacích výsledkov.

Od 1.1.1997 je škola právnym subjektom, hospodári s finančnými prostriedkami
samostatne, je vybavená moderným nábytkom a učebnými pomôckami aj vďaka dobrej
spolupráci s občianskym združením rodičov.

Od prvého ročníka vyučujeme anglický jazyk v rámci školského vzdelávacieho programu
Šanca, od 7. ročníka si žiaci priberajú druhý cudzí jazyk (nemecký alebo ruský jazyk).
Od 1. ročníka vo vybraných triedach využívame metódu CLIL, Comenia script a Hejného
metódu.

Žiaci 3.-9. ročníka sa v informačných a komunikačných technológiách môžu vzdelávať v
dvoch počítačových miestnostiach a tabletovej triede.
Žiaci majú možnosť navštevovať aj evanjelické náboženstvo (v utorok od 14:00 do 14:45,
miestnosť č. 212).

Literárne a výtvarne nadaní žiaci spolupracujú na tvorbe školského časopisu Jazierko.
Jazykovo nadaní žiaci pripravujú aj cudzojazyčný časopis Teens World.

Na škole je zriadená školská knižnica, kde okrem práce s knihami majú žiaci možnosť
hľadať informácie na internete, či používať nosiče s multimediálnym obsahom.

Záujemci o krúžkovú činnosť môžu navštevovať krúžky, ktorých zoznam je uverejnený na
našom webovom sídle. Činnosť krúžkov prispôsobujeme záujmu žiakov.

Výsledky našich žiakov si môžu rodičia skontrolovať na internetovej žiackej knižke.

Výchovné, vzdelávacie alebo osobnostné problémy pomáhajú riešiť žiakom, pedagógom
i rodičom školské psychologičky, školská špeciálna pedagogička a tiež asistentky učiteľa.

V školskom klube detí pracuje niekoľko záujmových krúžkov, všetky oddelenia sú bohato
vybavené hračkami, knihami a novým nábytkom. Pani vychovávateľky zabezpečujú
plnohodnotné využívanie popoludňajšieho času, ktorý trávia deti v klube hrami a
prípravou na vyučovanie. Školský klub v rámci svojej činnosti organizuje pestrý program
pre deti - výlety, vychádzky, návštevy výstav a filmových predstavení. Ranná služba je
zabezpečená od 6:30 do 7:30 a záverečná služba od 16:30 do 17:30.

V škole prebieha aj umelecké vzdelávanie pedagógmi zo ZUŠ (hudobné nástroje) a
súkromnej ZUŠ (výtvarný a tanečný odbor).

Každý rok organizujeme pre žiakov plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, školy v prírode a
kurz korčuľovania, príležitostne jazykové pobyty vo Veľkej Británii.

Súkromná školská jedáleň poskytuje denne obedy, ktoré zohľadňujú požiadavky
racionálnej výživy. Je možnosť vybrať si z dvoch jedál. Škola je zapojená do programu
Školské ovocie a Školský mliečny program.

Na spoluprácu s Vami sa teší kolektív kvalitných kvalifikovaných pedagógov.